Picture protest

Nieuws & trends

Terug naar overzicht

Handreiking online onderzoek in het kader van de openbare orde en veiligheid

Veel gemeenten vinden het onduidelijk welke juridische kaders er gelden voor online onderzoek bij het handhaven van de openbare orde. Daarom heeft de Rijksoverheid besloten om hier een handreiking voor te maken. In de handreiking staat weergegeven wat wel en niet is toegestaan bij het verrichten van online onderzoek door een gemeente ter bescherming van de openbare orde. De handreiking zorgt voor meer eenduidigheid en stimuleert gemeenten om actief met hun privacy-organisatie na te denken over de relatie tussen het bewaken van de openbare orde en de privacy van inwoners.

Afbeelding ter illustratie van gemeente medewerker die online onderzoek doet

Mogelijkheden voor online onderzoek

Voor gemeenten is het cruciaal om de openbare orde en veiligheid te waarborgen. In de basis hebben gemeenten geen wettelijke basis om in dit kader persoonsgegevens te verwerken bij het doen van online onderzoek. Er zijn echter wel een aantal wetsartikelen die mogelijkheden bieden voor de handhaving van openbare orde en veiligheid. Persoonsgegevens bij online onderzoek zijn in publiek toegankelijke bronnen te verwerken, bij de volgende voorwaarden:

  • Er moet een concrete aanleiding zijn;
  • Er moet noodzaak bestaan om de specifieke persoonsgegevens te verwerken;
  • De gebruikte grondslag moet de inbreuk die gemaakt wordt op grondrechten kunnen rechtvaardigen;
  • Ook moet aan de (andere) AVG-beginselen worden voldaan.

Zelf afweging maken

Gemeenten dienen zelf de afweging te maken of zij in bepaalde gevallen online onderzoek verrichten. Als ze daarvoor kiezen, kunnen zij nu het stappenplan uit de handreiking toepassen. De handreiking, het juridisch kader en een lijst met antwoorden op veel gestelde vragen zijn hier beschikbaar.

Ondersteuning bij vragen en vervolgproces

De komende maanden wordt de impact van de handreiking op de dagelijkse praktijk gemonitord. Bij de doorontwikkeling van de handreiking worden gemeenten nadrukkelijk betrokken. Heeft u als gemeente vragen over de inzet van online onderzoek? Dan kunt u hiervoor terecht bij de VNG, onder vermelding van ‘online monitoring’. Ook kunt u contact opnemen met ons via omo@minbzk.nl.

Pagina's

  • Nieuws & trends
  • Lessen
  • Expert pool
  • Handelingskader
  • Netwerk Partners
  • Publicaties

Service