Picture protest

Netwerk partners

Betrokken netwerkpartners

Het Ondersteuningsnetwerk Maatschappelijke Onrust is een samenwerkingsverband van vooraanstaande instanties en organisaties die zich gezamenlijk inzetten voor de handhaving van maatschappelijke stabiliteit en veiligheid in Nederland. Dit team brengt de expertise en middelen samen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Politie, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Expertise-unit Sociale Stabiliteit, en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Samen vormen zij een krachtig front om te anticiperen op en te reageren op maatschappelijke uitdagingen en onrust, waarbij ze streven naar een veilige en stabiele samenleving voor alle burgers.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Een integer en stabiel bestuur is beter in staat om de diensten te leveren waar inwoners recht op hebben. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ondersteunt het lokaal bestuur hierbij.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. J&V werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Expertise-unit Sociale Stabiliteit

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) biedt gemeenten, professionals en gemeenschappen praktijkkennis aan over maatschappelijke spanningen en polarisatie en over radicalisering. De ESS adviseert u hoe u deze kennis kunt inzetten, en met welke partijen u hierin kunt samenwerken. De ESS maakt deel uit van de directie Samenleving en Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. Dat doen ze door agendabepalend te zijn op vraagstukken en ontwikkelingen die voor gemeenten relevant zijn. En door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.

Nederlands Genootschap Burgemeesters

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de beroepsvereniging van burgemeesters in Nederland. Vrijwel alle burgemeesters zijn lid. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie.

Politie

De politie zorgt dus dat burgers de wetgeving naleven door op te treden tegen overtredingen en misdrijven. Daarnaast beschermt zij iedereen die in Nederland woont of verblijft en verleent zij hulp aan mensen die deze nodig hebben.

Een aanverwant samenwerkingsverband aan ons netwerk is het Netwerk Weerbaar Bestuur. Daarin nemen diverse van bovenstaande partners deel. Het Netwerk Weerbaar Bestuur spant zich sinds 2018 in voor een weerbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer kunnen uitoefenen. De afgelopen jaren ervaren steeds meer decentrale politieke ambtsdragers namelijk vormen van agressie en intimidatie. Met name (online) intimidatie en verbale bedreigingen komen helaas vaak voor. Het Netwerk werkt aan bewustwording, kennisdeling, ondersteuning en nazorg voor decentrale bestuurders en volksvertegenwoordigers.

Meer informatie over het Netwerk Weerbaar Bestuur en de instrumenten en diensten die het Netwerk te bieden heeft, vindt u op www.weerbaarbestuur.nl.

Logo netwerk weerbaar bestuur

Pagina's

  • Nieuws & trends
  • Lessen
  • Expert pool
  • Handelingskader
  • Publicaties

Service